کنفرانس یک روزه علمی

کنفرانس بیماری کلیه و چاقی با امتیاز بازآموزی به مناسبت روز جهانی کلیه