کنفرانس هفتگی گروه نفرولوژی

 

گزارش کنفرانس TTS-2016

دکتر شهرزاد شهیدی

مکان: مرکز آموزشی درمانی الزهراء (س) کلاس شماره ۴

زمان: سه شنبه ۱۳ مهرماه ساعت ۷:۳۰ - ۸:۱۵