کتابهای تألیف شده

عنوان نویسندگان سال انتشار
آموزش همودیالیز دکتر شهرام طاهری - خانم معصومه قانع    ۱۳۸۹
اسید و باز به زبانی ساده    دکتر مژگان مرتضوی - امید پیرحاجی - بهروز اولیا   ۱۳۹۰
تفسیر آنالیز کامل ادرار   دکتر شیوا صیرفیان - امیدپیرحاجی ۱۳۹۰
داروها و نارسایی مزمن کلیه    ناهید شاهقلیان - زهرا پارین هدایتی ۱۳۹۱
روش برخورد با هماچوری در مطب دکتر شیوا صیرفیان - دکتر مژگان مرتضوی - امید پیرحاجی ۱۳۹۱
نفروپاتی دیابتی و روش برخورد با آن دکتر مژگان مرتضوی - شیوا صیرفیان - امید پیرحاجی ۱۳۹۱
 پر فشاري خون اوليه  دكتر افسون امامي نائيني ۱۳۹۲ 
 فشار خون بالاي ثانويه  دكتر افسون مامي نائيني  ۱۳۹۲