پیگیری طرح های ثبت شده

شماره طرح

مجری اول

استاد راهنما

تاریخ تحویل به مرکز

وضعیت

۹۴۰۰۱

دکتر شیرین سادات بدری

دکتر شهیدی

۹۴/۲/۱۰

دریافت کد

۲۹۴۰۴۷

۹۴۰۰۲

دکتر رسول سلطانی

دکتر طاهری

۹۴/۳/۷

دریافت کد

۲۹۴۰۶۵

۹۴۰۰۳

دکتر محمد سوداوی

دکتر شهیدی

۹۴/۳/۷

دریافت کد

۲۹۴۰۸۰

۹۴۰۰۴

دکتر شیرین سادات بدری

دکتر مرتضوی

۹۴/۵/۱۵

دریافت کد

۲۹۴۰۸۵