معاون پژوهشی مرکز

سر کار خانم دکتر دیانا طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای فلوشیپ فوق تخصصی پاتولوژی کلیه، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات بیماریهای کلیوی ، مدیر گروه پاتولوژی و نماینده و عضو کمیته ماوراء بحر (آسیا) انجمن بین المللی پاتولوژی کلیه می باشند.

 

تلفن محل کار:                                ۷۹۲۲۴۷۵ -۰۳۱۱

 پست الکترونیکی:                 d_taheri@med.mui.ac.ir