شورای عالی مرکز

اعضاء شوراي عالي مركز عبارتند از :

الف – رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

ب – معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

ج – معاون امور بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان

د – رئيس مركز

ه – سه نفر از اعضاء هيئت علمي مركز با پيشنهاد رئيس مركز و تأئيد رئيس دانشگاه