سمینار کاربرد تکنولوژی های مدرن در پیوند کلیه (از DNA تا بیماری کلیه)

سمینار کاربرد تکنولوژی های مدرن در پیوند کلیه (از DNA تا بیماری کلیه) From DNA to Kidney Diseases: Application of High Output Technology in Kidney Transplantation 
پنجشنبه، ۰۶ خرداد ۱۳۹۵ 
۰۹:۰۰-۰۹:۱۵    

     قرآن، خیرمقدم دکتر محمدرضا گنجی (ریاست انجمن

۰۹:۱۵-۱۰:۰۰    

    Application of Multiplex Real Time PCR in Kidney Post-transplantation for Infectious Diseases دکتر سید محمد جزایری 

۱۰:۰۰-۱۰:۴۵    

    Application of Next Generation Sequencing in Kidney Transplantation دکتر رضا شریفی ( Oncologist, Medical Genetician )/ (UCL University, London 

۱۰:۴۵-۱۱:۱۵    

    استراحت و پذیرایی 

۱۱:۱۵-۱۲:۰۰    

    معرفی مورد Application of Multiplex Real Time PCR for the diagnosis of BKvirus, CMV and EBV in a kidney transplant recipient 

۱۲:۰۰-۱۲:۴۵    

    معرفی مورد Application of Multiplex Real Time PCR for the diagnosis of CMV drug resistanr in a kidney transplant recipient 

۱۲:۴۵-۱۳:۰۰    

    نماز و ناهار