رئیس مرکز

 نام و نام خانوادگی:

خانم دکتر مژگان مرتضوی

 

 تلفن:

۰۳۱۱ - ۶۲۵۵۵۵۵

 سمت:

رئیس مرکز

 پست الکترونیک:

m_mortazavi@med.mui.ac.ir