تازه های بیماریهای گلومرولی

پنجشنبه، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ 
سمینار تازه های بیماری گلومرولی 

  • ۰۹:۰۰-۰۹:۱۵              قرآن، خیرمقدم دکتر محمدرضا گنجی (ریاست انجمن
  • ۰۹:۱۵-۰۹:۴۵              پودوسیت در بیماریهای کلیه دکتر فرخ لقا احمدی 
  • ۰۹:۴۵-۱۰:۱۵              گلومرولونفریت ناشی از دارو دکتر سیمین دشتی 
  • ۱۰:۱۵-۱۰:۴۵              استراحت و پذیرایی 
  • ۱۰:۴۵-۱۱:۱۵              بیماری کلیه و درمان سندرم آنتی فسفولیپاز دکتر میترا مهراد 
  • ۱۱:۱۵-۱۲:۱۵              معرفی مورد 
  • ۱۲:۱۵-۱۳:۰۰              نماز و ناهار